اقتصاد خرد

فهرست مقاله
اقتصاد خرد
1
2
3
4
همه مقالات

 

۲۰۴۰

۳۳۸ /۵ ه۲۵۷ر

روش اقتصاد عملي/ نگارش حسين هاشميان.

۷۲۵۴

۳۳۸ /۵ و۹۷۶م

مسايل اقتصاد خرد و جوابها/ نويسنده ديويد م. وينچ؛ ترجمه مؤسسه تحقيقات اقتصادي دانشگاه تربيت مدرس.- تهران: مؤسسه تحقيقات اقتصادي، ۱۳۷۲.

۹۲۴۲

۳۳۸ /۵۴۴ م۸۳۷ت

تحليل اقتصادي، نظريه و کاربرد (اقتصاد خرد)/ مولفان اس. چارلز. موريس، اون. آر. فيليپس؛ ترجمه حسن سبحاني.- تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۱ -.

۲۰۳۵۵

۳۳۸ /۵ ر۷۹۸ر

راهنماي حل مسائل و مباحث منتخب در اقتصاد خرد/ محمود روزبهان.- تهران: محمود روزبهان، ۱۳۷۲.

۲۲۷۵۴

۳۳۸ /۵ الف۲۸۴م

مسائل و کاربردهاي تئوري مصرف در اقتصاد خرد، قابل استفاده براي دانشجويان دوره‌هاي کارشناسي، کارشناسي ارشد و دکترا/ تأليف مجيد احمديان، جعفر عبادي.- تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۲.

۲۶۳۷۲

۳۳۸/۵ م۷۳۹الف

اقتصاد عدم اطمينان/ نوشته سي. جي. مک کنا؛ ترجمه سعيد مقاري، عبدالرضا فهيمي.- تهران: دانشگاه امام حسين (ع)، پژوهشکده علوم دفاعي استراتژيک، ۱۳۷۲.

۳۲۷۷۲

۳۳۸ /۵ ز۶۳الف

اقتصاد خرد: نظريه عمومي قيمت و توليد/ تاليف منوچهر زندي حقيقي.- شرکت بهنشر (انتشارات آستان قدس رضوي)، ۱۳۶۸.

۳۳۶۱۰

۳۳۸ /۵ ط۴۷۴م

مباحثي از اقتصاد خرد پيشرفته: تعادل آحاد و تعادل عمومي در نظريه اقتصاد/ تأليف محمد طبيبيان.- تهران: پيشبرد، ۱۳۶۸.

۳۳۶۹۰

۳۳۸ /۵ ع۲۷۳م

مباحثي در اقتصاد خرد: بازارها، تعادل عمومي، رفاه اقتصادي/ تأليف جعفر عبادي.- تهران: سمت، ۱۳۷۰.

۳۴۰۰۰

۳۳۸ /۵ م۲۹۸الف

اقتصاد خرد/ تاليف طهماسب محتشم دولتشاهي.- پتهران: طهماسب محتشم دولتشاهي، ۱۳۷۰.

۳۴۶۸۸

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م

مسائل اقتصاد خرد/ طهماسب محتشم دولتشاهي.- تهران: مؤسسه انتشارات پيشبرد، ۱۳۷۰.

۳۶۶۹۹

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م

مباني علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان/ طهماسب محتشم دولتشاهي.- تهران: خجسته، ۱۳۷۰.

۳۹۴۹۸

۳۳۰ج۴۷۱الف

اقتصاد بخش عمومي/ تاليف احمد جعفري صميمي.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۱.

۴۱۹۹۳

۳۳۸ /۵ ک۲۵۶الف

اقتصاد خرد/ نوشته پيتر کالووژئوفري واگ؛ ترجمه حميد رضا ارباب.- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۷۴.

۴۲۵۶۵

۳۳۰م۷۸۳الف

اقتصاد خرد، کلان/ تاليف محمود منتظر ظهور.- تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۶۷.

۴۲۵۶۶

۳۳۸ /۵ ق۴۷۲الف۱۳۶۶

اقتصاد خرد (تحليلهاي ميکرو اقتصادي)/ تاليف باقر قديري اصلي.- [ويرايش ۲].- تهران: نشر سهند، ۱۳۶۶.

۴۲۵۶۸

۳۳۸ /۵ چ۵۶الف

اقتصاد خرد/ [هادي چمران، خسرو زماني].- تهران: دانشگاه صنعتي شريف.

۴۲۶۹۵

۳۳۸ /۵ ق۴۷۲الف

اقتصاد خرد/ تاليف باقر قديري اصلي، طهماسب محتشم دولتشاهي، مهدي تقوي.- تهران: فروردين، ۱۳۶۵.

۴۷۲۰۰

۳۳۸ /۵ ه۷۱۵ت

تئوري اقتصاد خرد: رهيافت رياضي/ جيمزام هندرسون، ريچارد اي کوانت؛ ترجمه مسعود محمدي.- تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامي، ۱۳۷۰.

۴۹۱۳۰

۳۳۸ /۵ س۲۲۹ت

تئوري و مسائل اقتصاد خرد/ دومينيک سالواتوره؛ ترجمه حسن سبحاني.- تهران: ني، ۱۳۶۷.

۵۰۰۱۱

۳۳۸ /۵ س۲۳۷الف

اقتصاد خرد/ تاليف حسن ساماني‌پور، علي رشيد شمخال.- قزوين: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد قزوين: گسترش علوم پايه، ۱۳۸۷.

۵۰۳۷۶

۳۳۸ /۵ ب۳۱۵ن

نظريه اقتصاد خرد/ ريچارد اي بايلاس؛ ترجمه حسين راغفر.- تهران: نشر ني، ۱۳۷۱.

۵۳۱۰۴

۳۳۸ /۵ ت۳۲۱ن

نظامهاي خرد و کلان اقتصادي/ سيروس تبريزچي.- تهران: پژوهشکده علوم ارتباطي و توسعه ايران، ۱۳۵۸.

۵۵۹۶۶

۳۳۸ /۵ ن۵۱۱الف

اقتصاد خرد؛ ۱۳۰۰ تست با جواب/ محسن نظري.- تهران: محسن نظري، ۱۳۷۱.

۶۰۷۶۵

۳۳۰د۷۵۶

دوره کامل علم اقتصاد/ نوشته دني مي‌يرز ... [و ديگران]؛ ترجمه مهدي تقوي، عبدالله کوثري.- تهران: کتاب پيشبرد، ۱۳۷۳-.

۶۳۱۵۸

۳۳۸ /۵ ن۵۱۱الف

اقتصاد خرد، ۲۰۰۰ تست با پاسخ‌هاي تشريحي/ محسن نظري.- قم: کتاب، ۱۳۷۳.

۶۳۵۹۶

۳۳۸ /۵ د۸۵۹ن

نظريه اقتصاد خرد/ تأليف علي دهقاني.- تهران: نشر لادن، ۱۳۷۳ـ.

۶۷۲۱۵

۳۳۸ /۵ ق۴۷۲الف

اصول اقتصاد خرد (تحليلهاي ميکرواقتصادي)/ تاليف باقر قديري اصلي.- [تهران]: [مدرسه عالي بازرگاني]، ۱۳۵۱.

۷۰۹۵۸

۳۳۸ /۵ م۳۵۲م

مجموعه سئوالات چهارگزينه‌اي آزمون کارشناسي ارشد اقتصاد خرد ۱۳۷۶ ـ ۱۳۷۰/ تأليف تيمور محمدي.- تهران: ترمه، ۱۳۷۶.

۸۰۳۷۱

۳۳۸ /۵ ل۸۴۵الف

اصول علم اقتصاد "۱" اقتصاد خرد/ ريچارد جي. ليپسي، کالين هاربري ؛ترجمه و تأليف منوچهر فکري ارشاد.- مشهد: نشر نيکا، ۱۳۷۸.

۸۰۷۳۸

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م۱۳۷۸

مباني علم اقتصاد: اقتصاد خرد اقتصاد کلان.- [ويرايش ؟].- تهران: خجسته، ۱۳۷۸.

۸۷۰۰۹

۳۳۸ /۵ د۲۹۵الف

اقتصاد خرد/ مولف پرويز داودي.- تهران: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادي، ۱۳۷۴.

۸۹۲۷۶

۳۳۸ /۵ ل۸۳۴ت

تئوري اقتصاد خرد/ پي. آر. جي. ليارد، ا. ا والترز؛ ترجمه عباس شاکري.- تهران: نشر ني، ۱۳۷۷.

۹۱۷۶۲

۳۳۸ /۵ م۸۸۳الف

اقتصاد خرد/ تاليف نادر مهرگان.- همدان: نور علم، ۱۳۷۷.

۹۳۸۶۴

۳۳۸ /۵۰۷۶ و۱۷۴ت

تحليل اقتصاد خرد/ هال ار. واريان؛ ترجمه رضا حسيني.- تهران: نشر ني، ۱۳۷۸.

۹۴۳۲۷

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱الف۱۳۷۴

اقتصاد خرد و کلان (رشته علوم اجتماعي)/ جمشيد پژويان، مهدي تقوي.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۷۴.

۹۸۴۴۴

۳۳۸ /۵ س۲۲۹ت

تئوري و کاربردهاي اقتصاد خرد/ نوشته دومينيک سالواتوره؛ ترجمه محمدرضا اسلان‌بد.- اروميه: دانشگاه اروميه، ۱۳۷۸.

۹۹۰۱۴

۳۳۸ /۵ د۴۱۱

درآمدي به مباني اقتصاد خرد با نگرش اسلامي/ محمدجعفر انصاري...[ و ديگران].- قم: پژوهشکده حوزه و دانشگاه؛ تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۷۸.

۹۹۸۷۱

۳۳۸ /۵ ف۳۸۴ت

تئوري اقتصاد خرد/ مؤلف يوسف فرجي.- تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۷۸.

۱۰۱۱۰۶

۳۳۸ /۵ ن۵۱۱د

درس و مجموعه سؤالهاي طبقه‌بندي شده آزمون ورودي کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي و آزاد اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها/ محسن نظري.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۷۸.

۱۰۵۸۰۹

۳۳۸ /۵ ش۹۶۴الف۱۳۷۸

اقتصاد خرد/ مؤلف سيعد شيرکوند.- همدان: نور علم، ۱۳۷۸.

۱۰۹۲۸۹

۲۹۷ /۴۸۳۳ م۲۱۲

مباحثي در اقتصاد خرد نگرش اسلامي/ به قلم سيزده انديشمند و اقتصاددان مسلمان؛ ويراستاران سعيد طاهر، عيديت غزالي، عمر سيد عقيل؛ مترجم حسين صادقي.- [تهران]: دانشگاه تربيت مدرس، موسسه تحقيقات اقتصادي، ۱۳۷۵.

۱۱۰۹۴۹

۳۳۸ /۵۰۷۶ س۲۲۹ت

تئوري اقتصاد خرد و مسائل آن/ تاليف دومينيک سالواتوره؛ ترجمه احمد يزدان‌پناه.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني: اقتصاد نو، ۱۳۷۶ -.

۱۱۳۹۶۴

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱الف

اقتصاد خرد (رشته مديريت دولتي و حسابداري)/ جمشيد پژويان.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۷۵.

۱۱۶۸۶۲

۳۳۸ /۵ ف۵۵۶ن۱۳۷۹

نظريه اقتصاد خرد/ فرگوسن، [جي. پي. گلد]؛ ترجمه محمود روزبهان.- [ويرايش ۲].- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۷۹.

۱۱۶۸۹۵

۳۳۸ /۵ الف۶۷۱

اقتصاد خرد و کلان (مجموعه مقالات)/ مترجمين احمد جعفري صميمي، غلامعلي فرجادي.- بابلسر: دانشگاه مازندران، ۱۳۷۸.

۱۱۷۶۷۷

۳۳۸ /۵ م۸۸۳الف۱۳۷۹

اقتصاد خرد/ تاليف ناصر مهرگان.- ويرايش دوم.- همدان: نور علم، ۱۳۷۹.

۱۲۰۶۸۸

۳۳۸ /۵ غ۷۲الف

اقتصاد خرد/ ذبيح‌الله غلامي.- بابل: مبعث، ۱۳۷۹.

۱۲۴۰۶۶

۳۳۸ /۵ چ۲۲ن۱۹۹۰

النظرية الاقتصادية، تحليل الاقتصاد الجزئي/ تأليف احمد حسن جاوشين.- اربيل: جامعة صلاح‌الدين، کلية الادارة و الاقتصاد، ۱۹۹۰.

۱۲۴۴۲۶

۳۳۸ /۵ ف۵۵۶ن

نظريه اقتصاد خرد/ فرگوسن؛ ترجمه محمود روزبهان.- تهران، ۱۳۶۸ـ.

۱۲۷۱۱۰

۳۳۸ /۵۴۴ م۸۳۷ک‌ت/ ت

تحليل اقتصادي نظريه و کاربرد (اقتصاد خرد)/ مولفان چارلز موريس، اون فيليپس؛ مترجم اکبر کيمجاني.- تهران: دانشگاه تهران، ۱۳۷۴.

۱۳۴۴۶۸

۳۳۸ /۵ و۱۷۴ر

رويکردي جديد به اقتصاد خرد ميانه/ هال واريان؛ ترجمه جواد پورمقيم.- تهران: نشر ني، ۱۳۸۰.

۱۳۵۷۹۹

۳۳۸ /۵ د۸۵۹الف

اقتصاد خرد براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري/ تأليف علي دهقاني.- تهران: نشر ترمه، ۱۳۷۹.


۳۳۸ /۵ غ۳۸الف

اقتصاد خرد/ حسن غضنفري، بهرام سحابي.- تهران: سنجش، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵ ي۸۵م

مسائل صنعتي اقتصاد خرد/ تاليف محمد قلي يوسفي.- کرمان: خدمات فرهنگي کرمان، ۱۳۸۲.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳الف۱۳۸۱

اقتصاد بخش عمومي هزينه‌هاي دولت/ جمشيد پژويان.- ويرايش ۲.- اصفهان: جنگل، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵ س۴۶۹الف

اقتصاد خرد/ تاليف ليلا سرفراز.- شيراز: نويد شيراز، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵ الف۳۹۸الف

اقتصاد خرد/ مولف محمدرضا ارسلان بد.- اروميه: موسسه فرهنگي انتشاراتي ريما اروم، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵ پ۹۸۸الف

اقتصاد خرد (۱)/ رابرت اس. پنديک، دانيل ال. رابينفيلد؛ ترجمه احمد ذيحجه‌زاده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ز۱۳ح

حل‌المسائل اقتصاد خرد/ تاليف محسن زارعي افروخته، غلامرضا فتحي‌پور ساسانسرا.- همدان: نور علم، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵ د۲۳۴الف

اقتصاد خرد/ تاليف حبيب‌الله دانائي، عليرضا پاک سرشت.- تهران: مرکز آموزش مديريت دولتي سمنان، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف

اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها: سوالها و پاسخ تشريحي آزمون کارشناسي ارشد... ۸۱ - ۷۰/ محسن نظري.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵ م۷۹۲ن

نظريه اقتصاد خرد/ عبدالعلي منصف.- اصفهان: موسسه علمي دانش‌پژوهان برين، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ پ۹۸۸الف

اقتصاد خرد/ رابرت اس. پنديک، دانيل ال. رابينفيلد؛ ترجمه احمد ذيحجه‌زاده.- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۱ - ۱۳۸۲.

۳۳۸ /۵ م۸۴۲ب

برنامه‌ريزي خرد/ محمد موسوي شاهرودي.- قزوين: سايه گستر، ۱۳۸۲.

۳۳۸ /۵ س۴۸۲ت

تئوري اقتصاد خرد/ احمد سرلک.- همدان: نور علم، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ پ۸۸۶ن

نظريه اقتصاد خرد/ تاليف حسين پيراسته، فرزاد کريمي.- اصفهان: جهاد دانشگاهيد واحد اصفهان، ۱۳۸۱.

۳۳۰پ۲۶۶م

مباني علم اقتصاد: اقتصاد خردـ اقتصاد کلان/ تاليف هوشنگ پايان.- [شيراز]: هوشنگ پايان، ۱۳۸۱.

۳۳۸ /۵۰۷۶ و۷۹۳الف

اقتصاد خرد/ مولف سعيد ونکي.- تهران: موسسه فرهنگي هنري ديباگران تهران، ۱۳۸۲.

۳۳۸ /۵ س۶۷۲الف

اقتصاد خرد/ علي سلمان‌پور.- تبريز: علي سلمان‌پور، ۱۳۸۲.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱ر

راهنما و بانک سوالات امتحاني اقتصاد خرد بر اساس تاليف دکتر جمشيد پژويان دانشگاه پيام نور (رشته‌ي مديريت دولتي و حسابداري)/ مولفان بهنام مرادي، فريد صفتي.- تهران: استادي، [۱۳۸۳].

۳۳۸ /۵۰۷۶ س۲۲۹ ت۱۳۸۳

تئوري و مسائل اقتصاد خرد/ دومينيک سالواتوره؛ ترجمه حسن سبحاني.- [ويرايش ؟].- تهران: ني، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ م۷۸۳الف

اقتصاد خرد/ تاليف محمود منتظر ظهور.- [تهران]: آگاه، ۱۳۷۲.

۳۳۸ /۵ م۳۵۲ج/ م

مجموعه سوالات چهار جوابي اقتصاد خرد همراه با سوالات آزمونهاي کارشناسي ارشد، آزمون ورودي دوره هاي کارشناسي ارشد سالهاي ۱۳۸۳ - ۱۳۶۹/ تاليف تيمور محمدي.- تهران: ترمه، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ س۵۳۴الف

اقتصاد خرد به زبان ساده همراه با سوالات تستي/ مهرنوش سعادت.- شيراز: کوشامهر، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵۰۷۶ الف۷۶۹الف

اقتصاد ۱ (اقتصاد خرد)/ تاليف مريم امامي ميبدي.- تهران: حفيظ، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف

اقتصاد خرد/ تاليف محسن نظري.- تهران: پوران پژوهش، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۲ت

تلخيص و مجموعه سئوالات اقتصاد خرد/ تهيه کنندگان: مريم اختيار دار، علي عظيمي.- قم: حقوق اسلامي، ۱۳۸۲.

۳۳۸ /۵ پ۳۹۷ن

نظريه اقتصاد خرد/ مولفين خسرو پرويزي، محسن افروخته، غلامرضا فتحي پور.- همدان: دانشجو، ۱۳۸۳.

۳۳۰الف۲۸۴ک۱۳۸۳

کليات اقتصاد (خرد ـ کلان)/ تاليف مسعود احمدي.- [ويرايش ۲].- تهران: پژوهش هاي فرهنگي، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ م۲۹۸ک

کتاب درسي در اقتصاد خرد ۱ و ۲/ تاليف طهماسب محتشم دولتشاهي.- تهران: پشوتن، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف۱۳۸۴

اقتصاد خرد: ۲۰۰۰ سوال چهار گزينه‌اي با پاسخ هاي تشريحي براي دانشجويان و داوطلبان آزمون کارشناسي ارشد.../ محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ش۲۹۴د

درس و کنکور اقتصاد (خرد): تدريس کامل مباحث اقتصاد خرد مقطع کارداني رشته حسابداري، ارائه تست‌هاي... ويژه داوطلبان کنکور کارشناسي ناپيوسته حسابداري.../ مولفين پريسا شاه‌نظري شاهرضايي، مهران علايي.- تهران: گسترش علوم پايه، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف۱۳۸۴

اقتصاد خرد: رشته مديريت کليه گرايشها: سوالها و پاسخ تشريحي آزمون کارشناسي ارشد... سالهاي ۷۰ - ۸۴/ محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵ ل۴۷۸الف

اقتصاد خرد (۱)/ تاليف محمدرضا لطفعلي‌پور.- مشهد: دانشگاه فردوسي (مشهد)، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ق۳۹۷الف

اقتصاد خرد: رشته‌ي حسابداري .../ مولف محمد قجر؛ زير نظر ابراهيم عباسي.- تهران: کانون فرهنگي آموزش: سنجش اول، ۱۳۸۵.

۳۳۰ب۶۱۷ت‌ت/ ع

علم اقتصاد/ ديويد بگ، استانلي فيشر، روديگر دورنبوش؛ مترجم محمد حسين تيزهوش.- تهران: جنگل، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ق۱۹۹الف

اقتصاد خرد/ نوشته عبدالرسول قاسمي، مصطفي شريف.- تهران: اطلاعات، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م۱۳۸۵

مباني علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان/ طهماسب محتشم دولتشاهي.- [ويرايش ۶].- تهران: خجسته، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵ م۸۴۲الف

اقتصاد خرد/ تاليف يوسف موسوي سجاد.- همدان: دانشجو، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷ پ۴۵۳الف۱۳۸۶

اصول علم اقتصاد (اقتصاد خرد)/ تاليف حسن خراساني.- تهران: مهرانديش، ۱۳۸۶.

۶۵۸ /۰۰۷۶ ل۴۸۵م۱۳۸۵

مجموعه سوالهاي کارشناسي ارشد مديريت (اقتصاد خرد و کلان)/ تهيه کننده مصطفي لطفي جلال‌آبادي.- تهران: حساب، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵ د۲۹۵الف۱۳۸۵

اقتصاد خرد/ مولف پرويز داودي.- [ويرايش ۲].- تهران: رابعه، ۱۳۸۵ -.

۳۳۸ /۵ ش۲۹۴خ

خلاصه مباحث اساسي کارشناسي ارشد اقتصاد خرد/ تهيه‌کننده پريسا شاه‌نظري شاهرضايي.- تهران: شهر و سازه، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ف۳۸۴الف

اقتصاد خرد: آمادگي کارشناسي ارشد، شامل: خلاصه مطالب، تست و حل تشريحي همراه با سوالات .../ مولف يوسف فرجي.- تهران: موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني، شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵۰۷۶ و۷۹۳الف۱۳۸۵

اقتصاد خرد/ مولف سعيد ونکي؛ [به سفارش] مدرسان شريف.- تهران: فراآموزش، ۱۳۸۵.

۳۳۹س۴۶۹پ

۵۰۰ آزمون اقتصاد خرد و کلان همراه با سوالات آزمون‌هاي کارشناسي ارشد/ تهيه و تاليف ليلا سرفراز.- شيراز: نويد شيراز، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷۶ پ۴۵۳ر

راهنماي جامع اقتصاد خرد شامل نکات کليدي و خلاصه هر فصل.../ مولف شهلا عباسزاده.- تهران: شهرآب: آينده سازان: پويندگان دانشگاه، ۱۳۸۵.

۳۳۰ج۴۷۱الف۱۳۸۵

اقتصاد بخش عمومي (۱)/ تاليف احمد جعفري صميمي.- [ويرايش ۲].- تهران: سازمان مطالعه و تدوين کتب علوم انساني دانشگاهها (سمت)، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵ س۹۴۵ت

تئوري اقتصاد خرد/ ترجمه و تاليف ناصر سيف‌اللهي.- تهران: موسسه کتاب آراد، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ ش۱۸۱الف

اقتصاد خرد ۲، نظريه‌ها و کاربردها/ عباس شاکري.- تهران: ني، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ ه۷۱۵ت۱۳۸۶

تئوري اقتصاد خرد (تقرب رياضي) همراه با حل مسائل/ جيمز. م. هندرسن، ريچارد. ا. کوانت، ترجمه مرتضي قره‌باغيان، جمشيد پژويان.- تهران: رسا، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ د۸۵۹الف۱۳۸۶

اقتصاد خرد/ علي دهقاني.- ويرايش ۲.- تهران: ترمه، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف۱۳۸۶

اقتصاد خرد/ محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: پوران پژوهش، ۱۳۸۶.


۳۳۸ /۵ ر۷۹۸ر۱۳۸۶

راهنماي حل مسائل و مباحث منتخب در اقتصاد خرد/ محمود روزبهان.- ويرايش ۲.- تهران: تابان، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷۶ و۷۹۳الف

اقتصاد خرد و کلان/ سعيد ونکي.- تهران: مدرسان شريف، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ ق۷۶۲ک

کاملترين راهنما و بانک سوالات اقتصاد خرد ويژه دانشجويان دانشگاه پيام نور/ مولفان احسان قمري، فرهاد نوري.- تهران: ملکان، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ز۵۲ب

بانک سوالات طبقه بندي شده‌ي اقتصاد خرد/ مواف: مهدي زمانزاده.- همدان: فراگير هگمتانه، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ج۵۲۴د

درس و کنکور اقتصاد خرد و کلان ويژه داوطلبان کنکور کارشناسي ناپيوسته حسابداري شامل: خلاصه درس... از سال ۱۳۷۵ الي سال جاري/ مولف محمدعلي جلالي.- تهران: گسترش علوم پايه، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ع۵۶۸ک

کتاب جامع اقتصاد خرد (ويژه رشته‌هاي مديريت، حسابداري و اقتصاد) شامل: شرح نکته... و آزمون دانش‌پذيري ۸۷ - ۱۳۸۶ دانشگاه پيام نور/ منصور عزتي.- تهران: تک رنگ: قصيره، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ ق۵۵۱الف

اقتصاد خرد (همراه با حل مسائل و تست) براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري/ تاليف فاضل قرباني.- سنندج: دانشگاه آزاد اسلامي واحد سنندج، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م

مسائل اقتصاد خرد/ طهماسب محتشم دولتشاهي.- [ويرايش ۲؟].- تهران: خجسته، ۱۳۷۴.

۳۳۸ /۵۰۷۶ پ۴۵۳الف

اقتصاد خرد (رشته مديريت)/ جمشيد پژويان، احمد شاه‌رکني.- دانشگاه پيام نور.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱د۱۳۸۶

درس و مجموعه سؤالهاي طبقه‌بندي شده آزمون ورودي کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي و آزاد: اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها سؤالها و پاسخ تشريحي آزمون کارشناسي ارشد ۸۶ - ۷۰ و آزمون‌هاي آزمايشي به تفکيک فصلها و آزمون‌هاي جامع/ محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۶.

۳۳۰م۲۸۲

مجموعه جزوات: مفاهيم عمومي اقتصاد، پول چيست، نظريه عرضه پول، پايه و عوامل تعيين کننده، مديريت ارزي/ بانک صادرات ايران، اداره آموزش.- تهران: بانک صادرات ايران.

۳۳۸ /۵ ح۵۷۷ک

کاملترين راهنما و خودآموز اقتصاد خرد/ نويسنده وحيده‌السادات حسيني.- مشهد: خاطره، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳ر

راهنماي جامع اقتصاد خرد دانشگاه پيام‌نور/ تأليف سعيد فلاح.- تهران: حفيظ، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ س۲۲۹ت۱۳۸۷

تئوري و مسائل اقتصاد خرد/ دومينيک سالواتوره؛ ترجمه حميدرضا ارباب.- تهران: ني، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ م۲۱۴

مباني اقتصاد خرد/ تاليف مسعود باباخاني...[و ديگران].- تهران: دانشگاه علم و صنعت ايران، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف۱۳۸۷

اقتصاد خرد: رشته مديريت کليه گرايشها سوالها و پاسخ تشريحي آزمون کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي و آزاد سالهاي ۸۷ - ۷۰ و آزمون‌هاي آزمايشي به تفکيک فصلها و آزمونهاي جامع/ محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ ق۴۷۲الف۱۳۷۳

اقتصاد خرد/ تاليف باقر قديري اصلي، مهدي تقوي.- [ويرايش 2].- تهران: باقر قديري اصلي: مهدي تقوي، ۱۳۷۳.

۳۳۸ /۵ م۸۱۱ن۱۳۸۷

نظريه اقتصاد خرد/ گريگوري منکيو؛ ترجمه حميد رضا ارباب.- تهران: نشر ني، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ ع۴۲۴الف

اقتصاد خرد (همراه با مسائل حل شده)/ تاليف محمد عبدي، محمد رجب‌پور بيشه.- بابل: علوم رايانه، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱آ

آموزش و راهنماي اقتصاد خرد ويژه رشته‌هاي مديريت و حسابداري دانشگاه پيام‌نور مشتمل بر: ارائه‌ي خلاصه‌ي درس.../ مؤلف: اسماعيل اسناوندي؛ نظارت بر تاليف و مشاور: محمد حسين محسنيان.- اصفهان: پويش انديشه، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱الف۱۳۸۷

اقتصاد خرد (رشته‌هاي مديريت و حسابداري)/ مولف جمشيد پژويان.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ ش۹۹۹الف

اقتصاد خرد همراه با سوالات چهار گزينه‌اي/ هيوا شيوه، باقر حيدر قلي‌زاده.- تهران: پندار پارس، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ س۲۲۹ت۱۳۸۷

تئوري و مسائل اقتصاد خرد/ مؤلف دومينيک سالواتوره؛ ترجمه حسن سبحاني.- [ويرايش؟].- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ ن۹۵۷ن

نظريه اقتصاد خرد اصول اساسي و مباحث تکميلي/ والتر نيکلسون؛ مترجم محمدمهدي عسگري.- تهران: دانشگاه امام صادق، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ الف۸۲۴الف

اقتصاد خرد و کلان/ مولف حسين امير رحيمي.- تهران: مدرسان شريف، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ س۵۷۳الف

اقتصاد خرد (براي کليه رشته‌هاي علوم انساني)/ مولف حسن سعيدي.- تهران: احسن، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ م۱۴۳ت

تئوري بازي‌ها (برگرفته از کتاب: "تئوري اقتصاد خرد")/ تاليف [آندريوس ماس کولل، مايکل نيس وينستن، جري آر. گرين]؛ ترجمه منصور اعتصامي؛ با همکاري و نگارش محمدتقي محبي.- تهران: دانشگاه امام صادق (ع)، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ م۳۵۲م۱۳۸۷

مجموعه سوالات چهارجوابي اقتصاد خرد همراه با سوالات آزمون‌هاي کارشناسي ارشد آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد سالهاي ۱۳۸۷ - ۱۳۶۹/ مولف تيمور محمدي.- تهران: ترمه، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ م۸۸۳الف۱۳۸۸

اقتصاد خرد/ تاليف: نادر مهرگان.- [ويرايش ؟].- ۲۶۴ ص.: جدول، نمودار، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ش۹۶۴ت

تئوري‌ها و مسائل اقتصاد خرد/ سعيد شيرکوند.- تهران: کوير، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف۱۳۸۴

اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها: سوالها و پاسخ تشريحي آزمون کارشناسي ارشد ... ۸۴ - ۷۰ .../ محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ف۳۸۴الف۱۳۸۰

اقتصاد خرد (کاربردي) شامل: خلاصه مطالب، تست و حل تشريحي همراه با سوالات کارشناسي ارشد رشته‌هاي مختلف با حل تشريحي .../ تاليف يوسف فرجي.- تهران: شرکت چاپ و نشر بازرگاني، ۱۳۸۰.

۳۳۸ /۵۰۷۶ پ۴۵۱م

مجموعه تست اقتصاد خرد همراه با خلاصه و نکات هر فصل (ويژه دانشگاه پيام نور)/ مولف: زهرا نصرالهي.- اصفهان: پيام دانشگاهي، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷ پ۴۵۱آ

آموزش و راهنماي: اقتصاد خرد مشتمل بر: ارائه‌ي خلاصه‌ي درس، پاسخ به کليه‌ي خودآزمايي‌ها .../ مولفان کريم رسولي، فرهاد علي‌نژاد مهرباني.- تهران: يگانه مهر: آئين روز، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳الف

اقتصاد بخش عمومي/ جمشيد پژويان.- تهران: دانشگاه تهران، جهاد دانشگاهي، ۱۳۶۹.

۳۳۸ /۵ ق۴۷۲الف۱۳۸۶

اقتصاد خرد/ تاليف: باقر قديري اصلي، مهدي تقوي.- [ويرايش ۳؟].- [تهران]: کتابخانه فروردين، ۱۳۷۶.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱م

مجموعه نکات و تستهاي اصول علم اقتصاد (۱) (اقتصاد خرد) به همراه پاسخ‌هاي تشريحي: ويژه‌ي دانشجويان رشته‌هاي حسابداري، مديريت و اقتصاد دانشگاه پيام نور/ مولف مهدي محمدپور قاضي جهاني.- تهران: فرانما، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷۶ و۸۹۸الف

اقتصاد خرد و کلان ويژه گروه علوم انساني شامل: شرح درس، نکته، مثال‌هاي حل شده، نکات کليدي، تست‌هاي طبقه‌بندي شده، پاسخ تشريحي.../ تاليف عفت ويسي.- تهران: علوي فرهيخته، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ الف۱۹۴الف

اقتصاد خرد/ تاليف عباسعلي ابونوري.- تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران مرکزي، معاونت پژوهش، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱الف۱۳۸۸

اقتصاد خرد/ محسن نظري.- [ويرايش ۳؟].- تهران: پوران پژوهش، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳الف۱۳۷۲

اقتصاد بخشي عمومي/ جمشيد پژويان.- [ويرايش ؟].- تهران: جهاد دانشگاهي، واحد تهران، ۱۳۷۲.

۳۳۸ /۵ ف۵۵۶ن۱۳۸۷

نظريه اقتصاد خرد/ چارلز فرگوسن، جان گولد؛ ترجمه محمود روزبهان.- [ويرايش؟].- تهران: مرکز نشر دانشگاهي، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷ الف۸۲۴الف۱۳۸۸

اقتصاد خرد و کلان/ مؤلف: حسين امير رحيمي.- تهران: مدرسان شريف، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱ک۱۳۸۷

کاملترين راهنما و خودآموز اقتصاد خرد/ مولف: وحيده‌السادات حسيني.- مشهد: خاطره، ۱۳۸۷.


۳۳۸ /۵۰۷۶ ن۵۱۱د۱۳۸۸

درس و مجموعه سوالهاي طبقه‌بندي شده آزمون ورودي کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي و آزاد: اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها ... سالهاي ۸۸ - ۷۰/ مولف محسن نظري.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ پ۴۵۳ر

راهنماي جامع اقتصاد خرد/ حسين ساعي نيک.- تهران: سيميا، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ ن۵۱۱الف

اقتصاد خرد با پاسخ تشريحي تستهاي کارشناسي ارشد مديريت/ تأليف: علي‌اکبر نظري.- مشهد: سگال، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵ پ۳۹۷ن۱۳۸۹

نظريه اقتصاد خرد (به انضمام سوالات امتحاني)/ نظريه اقتصاد خرد (به انضمام سوالات امتحاني).- ويرايش ۴.- همدان: دانشجو، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ پ۴۵۱الف۱۳۸۶

اصول علم اقتصاد/ مولف: کاظم محمدي.- قم: بخشايش، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷ م۵۷۱ت

تئوري و مسائل اقتصاد خرد براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري، آمار و رياضي/ تاليف: محمد حسن مشرف جوادي.- اصفهان: کانون پژوهش، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ الف۸۲۴الف

اقتصاد خرد و کلان/ مولف: حسين امير رحيمي.- تهران: مدرسان شريف، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ ق۳۹۷الف

اصول علم اقتصاد (۱): (اقتصاد خرد)/ تاليف: محمد قجر؛ ويراستار: ستاره خاني.- تهران: فرهنگ نوين، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳ر۱۳۸۸

راهنماي کامل اقتصاد خرد/ نويسنده: يوسف عالي.- تهران: دستان، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ ن۵۱۱الف۱۳۸۹

اقتصاد خرد/ نويسنده محسن نظري.- [ويرايش ۴؟].- تهران: پوران پژوهش، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ س۹۴۵ت۱۳۸۸

تئوري اقتصاد خرد (براي دانشجويان رشته‌هاي مديريت، حسابداري، بانکداري و بيمه...)/ تاليف ناصر سيف اللهي.- تهران: حامي، ۱۳۸۸.

۳۳۰ /۰۷ و۶۶۳خ

خلاصه مباحث اساسي آزمون ورودي دکتراي تخصصي (ph. D) [پي. اچ. دي]: اقتصاد (اقتصاد خرد)/ تاليف رضا وفايي يگانه.- تهران: پردازش، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ س۶۷۲ت

تئوري و مسايل اقتصاد خرد ويژه رشته‌هاي: اقتصاد، حسابداري، مديريت/ علي سلمانپور، مهدي تقي سلطاني.- تبريز: اختر، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷۶ م۳۵۲م۱۳۸۸

مجموعه سوالات چهارجوابي اقتصاد خود همراه با سوالات آزمون‌هاي کارشناسي ارشد آزمون ورودي دوره‌هاي کارشناسي ارشد سالهاي ۱۳۸۸ - ۱۳۶۹/ مولف تيمور محمدي.- تهران: ترمه، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳ش/ ر۱۳۸۸

راهنما و بانک سوالات امتحاني اقتصاد خرد (رشته‌هاي مديريت و حسابداري): ويژه‌ي دانشجويان دانشگاه پيام‌نور.../ مولفان ياسر موهبتي، حسين کياني‌زاده، نعمت‌الله ملاکريمي.- تهران: استادي، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳خ/ ر

راهنما و نمونه سؤالات اقتصاد خرد ويژه دانشجويان دانشگاه پيام‌نور و ساير موسسات آموزش عالي/ مولفان: محمدرضا عباسي استمال، مهرانگيز صفري.- تبريز: فروزش، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ ع۸۳۹الف

اقتصاد خرد/ محمد علي‌اکبري.- لاهيجان: نداي سبز شمال: موسسه پژوهشي نوآوران شريف، ۱۳۸۹.

۳۳۹ /۵ ک۴۶۹ت

تعادل عمومي بازارها (نگاهي فلسفي و روش‌شناختي)/ مولف: محمدحسين کرمي؛ ويراستار: فاطمه صالح مدرسه‌اي.- قم: پژوهشگاه حوزه و دانشگاه، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ ر۵۷۶ر

رويکرد کاربردي به علم اقتصاد خرد (مباني نظري رفتار مصرف‌کننده)/ نويسندگان: محمد رضايي‌پور، نجمه بهرامي‌زاده، مهدي گل‌پيرا.- تهران: مهدي رضايي، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ الف۲۸۴الف

اقتصاد خرد (ويژه رشته علوم اقتصادي)/ مؤلفين: يونس احمدي، حسين اميررحيمي، يوسف محمدزاده.- تهران: مدرسان شريف، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ م۴۸۸م

مباني علم اقتصاد خرد/ سميرا مريخ.- اصفهان: گفتمان انديشه معاصر، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ م۳۵۲الف

اقتصاد خرد و کلان/ مولف: تيمور محمدي.- ويرايش ۳.- تهران: موسسه آموزش عالي آزاد پارسه، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵ س۳۱۷الف

اقتصاد خرد/ تاليف: اصغر سپهبان قره‌بابا؛ ويراستار علمي: مجتبي الماسي.- همدان: نور علم، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ ق۳۷۴الف

اقتصاد خرد (۱)/ تاليف: امين قبادي.- همدان: نور علم، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۳م

مجموعه سوالات طبقه‌بندي شده اقتصاد خرد: ويژه دانشجويان رشته‌هاي مديريت و حسابداري دانشگاه پيام نور/ محمدرضا حسيني.- تهران: اسرار دانش، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ س۲۲۹ت۱۳۸۹

تئوري و مسائل اقتصاد خرد/ تأليف: دومينيک سالواتوره؛ ترجمه: حسن سبحاني.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷۶ د۸۵۹م

مجموعه کامل مسائل اقتصاد خرد (به همراه حل آنها): براي مقاطع کارشناسي و بالاتر در رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري/ مولفان: علي دهقاني، زهرا عابدي، شهنام طاهري؛ ويراستار: جليل شاهري لنگرودي.- تهران: دانشگاه آزاد اسلامي، واحد تهران جنوب، ۱۳۷۶.

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م۱۳۸۳

مباني علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان/ طهماسب محتشم دولتشاهي.- ويرايش ۴.- تهران: خجسته، ۱۳۸۳.

۳۳۸ /۵ ق۵۵۱الف۱۳۸۹

اقتصاد خرد با بيش از ۳۰۰ تست و مسئله کاربردي براي رشته‌هاي اقتصاد، مديريت و حسابداري/ تاليف فاضل قرباني؛ ويراستار نوشين مهردار.- [ويرايش ۲؟].- قم: لامک، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ ن۵۱۱ق/ الف

اقتصاد خرد/ تاليف: محسن نظري؛ ويراستار: فروزان رحمتي کامل.- [ويرايش ۲].- تهران: پوران پژوهش، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵۰۷ ح۵۱۸ر

راهنماي جامع اقتصاد خرد/ مولفان: رسول حسن‌پور، اميد کرمي؛ ويراستار علمي: کبري بانان مختاري.- تهران: پويندگان دانش: بيان دانش، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۱الف۱۳۸۹

اقتصاد خرد (رشته‌هاي مديريت و حسابداري)/ مولف: جمشيد پژويان؛ تجديدنظر و بازنگري: فرهاد خداداد کاشي.- تهران: دانشگاه پيام نور، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ الف۱۳۶الف

اقتصاد خرد و کلان/ محسن ابراهيمي؛ برنامه‌ريزي محتوا و نظارت بر تأليف: اميد روشناس؛ ويراستار علمي: وحيد ابري سرنسري؛ [به سفارش موسسه آموزش عالي آزاد ماهان].- تهران: مهر سبحان، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ ب۵۴۲

بسته آموزشي رشته مديريت.- تهران: سنجش و دانش، [-۱۳۸].

۳۳۸ /۵۰۷ الف۶۷۱

اقتصاد خرد و کلان/ گروه دانش شبکه سوم سيما.- [تهران]: گروه دانش شبکه سوم سيما: سنجش و دانش، [-۱۳۸].

۳۳۸ /۵۰۷ ف۳۱۷الف

اقتصاد خرد/ تاليف: رضا فدائي‌کيواني.- رشت: حق‌شناس، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ ج۴۶۲ت

تئوري اقتصاد خرد: اصول، مباني و مفاهيم به انضمام ده‌ها تست و پرسش تشريحي ويژه داوطلبان تحصيلات تکميلي/ تاليف: مسعود جعفري.- زنجان: مهديس، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ ط۴۷۴الف

اقتصاد خرد پيشرفته (مباحثي از مباني نظري و کاربرد آن)/ محمد طبيبيان؛ ويراستار: منصور مدرسي.- تهران: پيشبرد، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵ خ۸۳۹الف

اقتصاد به زبان ساده رياضي (خرد و کلان)/ مولف: غلامحسين خورشيدي.- تهران: موسسه کتاب مهربان نشر، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ ب۸۴۵ک

کتاب چند منظوره و چند کاربردي آزمون تحليلي اقتصاد خرد/ مولف: پريما بهرامي زنوز.- تهران: راه، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ ر۴۹۳الف

اقتصاد خرد براي دانشجويان رشته حسابداري، مديريت.../ مولف: نسرين رستمي.- تهران: صانعي شهميرزادي، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ پ۴۵۴الف

راهنما و آموزش اقتصاد خرد ويژه دانشجويان دانشگاه پيام‌نور مشتمل بر: ارائه خلاصه درس همراه با مثال‌هاي متعدد.../ مؤلف: مهدي علياري شوره‌دلي؛ ويراستار: صديقه خليلي قيدار.- تهران: يگانه مهر: آئين روز: علياري، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ ع۸۴۸ک

کتاب چند منظوره و چند کاربردي کتاب تحليلي: اقتصاد خرد.../ مولف: مهران علي‌پور.- تهرن: راه، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ پ۸۸۶ن۱۳۸۸

نظريه اقتصاد خرد/ تاليف: حسين پيراسته، فرزاد کريمي.- اصفهان: جهاد دانشگاهي، واحد اصفهان، ۱۳۸۸.

۳۳۸ /۵۰۷ و۸۹۸الف۱۳۸۹

اقتصاد خرد و کلان: ويژه گروه علوم انساني شامل: شرح درس، نکته، مثال‌هاي حل شده.../ تاليف عفت ويسي.- تهران: علوي فرهيخته، ۱۳۸۹.

۳۳۰م۸۴۱الف

اقتصاد براي علوم اجتماعي (مباني، اصول و کليات)/ ميثم موسايي.- تهران: جامعه‌شناسان، ۱۳۹۰.


۳۳۸ /۵ پ۴۵۳الف۱۳۹۰

اقتصاد خرد همراه با آخرين نمونه سوالات تشريحي و آدرس پاسخ در منبع اصلي.../ مولف: محمد رضا بابايي.- تهران: موسسه فرهنگي هنري دانش‌پذير، ۱۳۹۰.

۳۳۸ /۵ م۲۹۸م۱۳۸۴

مباني علم اقتصاد: اقتصاد خرد، اقتصاد کلان/ طهماسب محتشم دولتشاهي.- ويرايش ۵.- تهران: خجسته، ۱۳۸۴.

۳۳۸ /۵ ف۸۸۹گ

گزيده مطالب اساسي اقتصاد خرد/ نوشته ام. فوگيل؛ ترجمه احمد ايازي؛ زير نظر معاونت پژوهشي دانشگاه [علامه طباطبايي].- تهران: دانشگاه علامه طباطبايي، ۱۳۸۰.

۳۳۸ /۵۰۷ ش۳۷۸الف

اقتصاد خرد (اصول و مباني علم اقتصاد)/ محمد رضا شجاعي.- تهران: ترمه، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵ ن۸۱۱م

مباني اقتصاد خرد با نگرشي به اقتصاد ايران/ محمد نوفرستي.- تهران: رسا، ۱۳۹۰.

۳۳۸ /۵۰۷ م۳۵۲الف۱۳۸۶

اقتصاد خرد/ تيمور محمدي.- ويرايش ۴.- تهران: موسسه آموزش عالي آزاد پارسه، ۱۳۸۶.

۳۳۸ /۵۰۷ ن۵۱۱د

درس و مجموعه سؤالهاي طبقه‌بندي شده آزمون ورودي کارشناسي ارشد دانشگاههاي دولتي و آزاد اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها ... سالهاي ۸۵ - ۷۰ و.../ محسن نظري؛ ويراستار: فروزان رحمتي کامل.- ويرايش ۲.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۸۵.

۳۳۸ /۵۰۷۶ م۲۸۲

مجوعه سوالات ريزطبقه‌بندي شده اقتصاد خرد ويژه آزمون کارشناسي ارشد/ مولف: اعضاي هيئت علمي موسسه آموزش عالي آزاد اکسين.- تهران: سنجش، [۱۳۸۹].

۳۳۸ /۵ م۲۱۲

مبادي الاقتصاد الجزئي/ حسام علي داود... [و ديگران].- عمان: دارالمسيرة، ۱۴۲۳ق. = ۲۰۰۳م.

۳۳۰ع۸۹۵م۱۴۰۹

مبادئي المعرفة الاقتصادية/ حسين عمر.- کويت: ذات السلاسل، ۱۴۰۹ق. = ۱۹۸۹م.

۳۳۸ /۵ خ۶۹۱ن

النظرية الاقتصادية: التحليل الاقتصادي الجزئي/ علي يوسف خليفه، احمد زبير جعاطه.- بغداد: مطبعه العاني: جامعة المستنصريه، ۱۳۹۸ق. = ۱۹۷۸م.

۳۳۸ /۵۰۷۶ م۳۶۳م

مسائل اقتصاد خرد (به همراه پاسخ‌هاي تشريحي)/ مولفين: مجتبي محموديان، بهنام مرادي، فريد صفتي.- تهران: فرانما، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ ف۳۸۵ت

تئوري اقتصاد خرد/ مولف سجاد فرجي ديزجي.- تهران: دانشکده علوم اقتصادي، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ ن۵۱۱الف۱۳۹۰

اقتصاد خرد/ نويسنده: محسن نظري.- تهران: پوران پژوهش، ۱۳۹۰.

۳۳۸ /۵ ن۶۲۲الف

اصول علم اقتصاد ۱: اقتصاد خرد/ مولف: امير نکونام.- تهران: فارسيران، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵ ش۸۹۳ع

علم الاقتصاد من خلال التحليل الجزئي/ مصطفي رشدي شيحه.- اسکندريه: الدارالجامعية، ۱۴۰۷ق. = ۱۹۸۷م.

۳۳۰ /۱۵۴۳ ه۷۱۵ن

نظرية اقتصاديات الوحده: اسلوب رياضي/ تاليف جيمس. م. هندرسون، ريتشارد ا. کواندت؛ ترجمة متوکل عباس مهلهل، مراجعة محمد مسلم الردادي.- رياض: دار ماکجرو هيل، ۱۴۰۰ق. = ۱۹۸۰م.

۳۳۸ /۵۰۷ ن۵۱۱الف۱۳۹۰ /ق

اقتصاد خرد رشته مديريت کليه گرايشها: سؤالها و پاسخ تشريحي آزمون کارشناسي ارشد دانشگاه‌هاي دولتي و آزاد سالهاي ۹۰ - ۷۰ و آزمون‌هاي آزمايشي به تفکيک فصل‌ها.../ محسن نظري؛ ويراستار فني عزت‌اله عباسيان؛ ويراستار فروزان رحمتي کامل.- ويرايش ۳.- تهران: نگاه دانش، ۱۳۹۰.

۳۳۸ /۵۴۴ م۸۳۷ت۱۳۸۹

تحليل اقتصادي: نظريه و کاربرد (اقتصاد خرد)/ مولفان: چارلز موريس، اون فيليپس؛ مترجم: اکبر کميجاني.- تهران: دانشگاه تهران، مؤسسه انتشارات، ۱۳۸۹.

۳۳۸ /۵۰۷ الف۸۲۴الف۱۳۹۰

اقتصاد خرد و کلان (ويژه مجموعه مديريت)/ مولفين: حسين امير رحيمي، حميد بختياري.- تهران: مدرسان شريف، ۱۳۹۰.

۳۳۹ع۳۳۲م

مفاهيم و نظم اقتصادية: (التحليل الاقتصادي الکلي و الجزئي)/ تاليف اسماعيل عبدالرحمن، حربي محمد عريقات.- عمان: دار وائل، ۱۴۲۵ق. = ۲۰۰۴م.

۳۳۸ /۵ گ۳۷۷الف

اقتصاد خرد/ محمد رضا گروسي، حسين گروسي.- تهران: بيشه، ۱۳۹۰.

۳۳۸ /۵ ع۵۵۶م

مبادئ الاقتصاد (التحليل الجزئي)/ حربي محمد موسي عريقات.- عمان: دار وائل، ۱۴۳۱ق. = ۲۰۱۰م.

۳۳۸ /۵۰۷ الف۱۳۶الف۱۳۸۷

اقتصاد خرد و کلان: شامل: شرح ـ نکته ـ تست/ گردآورنده محسن ابراهيمي.- تهران: مهر سبحان، ۱۳۸۷.

۳۳۸ /۵۰۷۶ الف۴۹۷م

مجموعه سوالات کارشناسي ارشد اقتصاد خرد قابل استفاده: دانشجويان رشته مديريت (صنعتي ـ دولتي ـ بازرگاني ـ مالي ـ IT)/ مولفان: علي اسدالهي فام، مجيد ششماني.- تهران: کتابخانه فرهنگ، ۱۳۹۰.

۳۳۸ /۵ س۵۵۹م

مقدمة في التحليل الاقتصادي الجزئي/ تاليف عفاف عبدالجبار سعيد، مجيد علي حسين.- ويرايش ۲.- عمان: دار وائل، ۱۴۲۲ق. = ۲۰۰۱م.

۳۳۰ش۶۳۹م

مدخل الي علم الاقتصاد: التحليل الجزئي و الکلي/ خالد توفيق الشمري، طاهر فاضل البياتي.- عمان: دار وائل، ۱۴۳۰ق. = ۲۰۰۹م.

۳۳۸ /۵ م۲۱۲ ۱۴۲۱

مبادئ الاقتصاد الجزئي/ تاليف عبدالحليم کراجة... [و آخرون].- عمان: دار صفاء، ۱۴۲۱ق. = ۲۰۰۱م.

۳۳۸ /۵ ح۵۱۱م

مبادئ الاقتصاد الجزئي/ توفيق عبدالرحيم حسن.- عمان: دار صفاء، ۱۴۲۵ق. = ۲۰۰۵م.

۳۳۸ /۵ ن۴۳۵ت

التحليل الاقتصادي الجزئي: مفاهيم و نظريات و تطبيقات/ اياد عبدالفتاح النسور.- عمان: دار صفاء، ۱۴۳۰ق. = ۲۰۰۹م.

۳۳۸ /۵ و۱۴۲الف

الاقتصاد الجزئي/ محمود حسين الوادي، احمد عارف العساف.- عمان: دارالميسرة، 1430م.

۳۳۸ /۵۰۷ س۶۹۴الف

اقتصاد خرد (رشته اقتصاد) مطابق با آخرين تغييرات کنکور کارشناسي ارشد.../ مولف: مريم سليماني موحد.- اصفهان: سپاهان، [۱۳۹۰].